01. Các hà­m chuyển lệnh từ AutoLisp sang AutoCad

đăng 02:23, 12 thg 10, 2011 bởi Lisp Việt   [ đã cập nhật 19:03, 12 thg 10, 2011 ]

a. Hàm
(Load ...)

CHỨC NĂNG: Gọi một chương trình ứng dụng vào AutoCad

CÚ PHÁP:

            (Load “Tên_tệp”)

GIẢI THÍCH:

Tên_tệp: là tên tập tin có phần mở rộng *.LSP, .ARX, .ADS hoặc .EXE

Nếu chương trình đặt ngoài thư mục làm việc của AutoCad thì phải chỉ rõ đường dẫn của tệp tin đó
 

b. Hàm (Command ...)

CHỨC NĂNG: Thực hiện lệnh của AutoCad

CÚ PHÁP:

(Command “Tên_lệnh” [các đáp ứng lời nhắc] [các tuỳ chọn]...)

GIẢI THÍCH:

Tên_lệnh: là tên các lệnh của AutoCad

[các đáp ứng lời nhắc] và [các tuỳ chọn]: Tuân theo các lệnh của AutoCad

Nếu Tên_lệnh = _Tên_lệnh hoặc _.Tên_lệnh Autocad sẽ truy cập các gía trị trong bảng số liệu của lệnh thực thi trong AutoCad

VD:     (Command “CIRCLE” ‘(100.00 100.00) 10.00)

---> Vẽ đường tròn tâm có toạ độ (100.00, 100.00) có bán kính 10.00

Comments