07. Các hàm đại số

đăng 02:17, 12 thg 10, 2011 bởi Lisp Việt   [ đã cập nhật 18:00, 12 thg 10, 2011 ]

CÚ PHÁP:

(sqrt number): Lấy căn bậc 2 của số thực dương number

(expt cơ_số số_mũ): Lấy luỹ thừa bậc số_mũ của số thực cơ_số

(exp số_mũ): Lấy luỹ thừa bậc số_mũ của cơ số e

(abs number): Lấy giá trị tuyệt đối của một số number

(log number): Lấy logarit cơ số e của một số number

Comments