AutoLisp‎ > ‎Việt Lisp Functions‎ > ‎

vlp-string-reverse

đăng 07:04, 10 thg 10, 2011 bởi Lisp Việt   [ đã cập nhật 07:08, 10 thg 10, 2011 ]

(defun vlp-string-reverse (str /)
  (if str
    (vl-list->string (reverse (vl-string->list str)))
  )
)