3. Khởi tạo một dự án cống

Tốt nhất, bạn nên copy riêng các cắt ngang cần thiết kế cống từ bản vẽ thiết kế tuyến sang một bản vẽ khác để tiến hành.

Để tiến hành thiết kế một dự án cống, công việc đầu tiên là khởi tạo số liệu. Việc khởi tạo số liệu nhằm tải lên các dữ kiện về cắt ngang tuyến và các dữ kiện về cống. Có 2 cách khởi tạo:


  • Lệnh: VCN
  • Menu: C-Pro > Khởi tạo số liệu
  • Phím tắt: Shift-N
C-Pro cho phép bạn nạp cắt ngang tự động từ các cắt ngang có sẵn được tạo ra từ phần mềm thiết kế đường: NOVA, VNROAD và ADS. Để sử dụng chức năng này, bạn chọn nút "Quét cắt ngang" sau đó quét chọn cắt ngang thiết kế.

Đối với các cắt ngang không được tạo ra bằng các phần mềm thiết kế đường kể trên, bạn cần sử dụng chức năng "Chọn đối tượng" để nạp dữ liệu cắt ngang. 

Lưu ý: Những phần mềm tạo ra cắt ngang dưới dạng đối tượng block bạn cần Explode ra trước khi sử dụng lệnh Chọn đối tượng.

Bản vẽ cắt ngang của bạn cần phải có tối thiểu các dữ liệu sau:
- Một Polyline đường tự nhiên
- Một text cao độ tim đường tự nhiên
- Một Line là tauy bên trái
- Một Line là taluy bên phải
- Các đối tượng của nền mặt đường.
Khi bấm chọn chức năng này, bạn lần lượt kích chọn các đối tượng trên theo lần lượt
Lưu ý: Khi bạn bấn chọn đối tượng đường đen, bạn cần bấm vào vị trí gần tim đường nhất.

Sau khi nạp cắt ngang, bạn lần lượt vào các thông số: Loại cống, đường kính cống, bề dày cống, số cửa v.v.... và bấm "Bắt đầu" để tiến hành.

Toàn bộ số liệu khởi tạo trên bạn cũng có thể lưu lại nếu muốn.

Comments