Mặt cắt địa chất


Chương trình hổ trợ lập bản vẽ mặt cắt địa chất GEO-Prro có hiệu quả rút ngắn thời gian hoàn thành 1 bản vẽ cắt dọc địa chất và bản vẽ hình trụ lỗ khoan. Các khả năng mà chương trình có thể thực hiện được như sau:
  • Đọc số liệu từ bản vẽ tuyến
  • Vẽ lại cắt dọc địa chất với các lỗ khoan đã khai báo kèm biểu đồ SPT
  • Vẽ bản vẽ hình trụ lỗ khoan với các nội dung chủ yếu và thể hiện biểu đồ SPT.
  • Lập thư viện tô các lớp địa chất theo người dùng.
  • Chèn các ký hiệu trạng thái.

GEO-Pro Là một ứng dụng cần thiết trong công tác khảo sát của các đơn vị tư vấn.

GEO-Pro sử dụng khóa cứng do Malaysia sản xuất có độ bền cao.